Werken bij SOPOGO

Een dynamische organisatie als de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee streeft naar goed werkgeversschap. Het personeel in de scholen speelt de belangrijkste rol in het primaire proces. De man of vrouw voor de klas natuurlijk, maar ook leidinggevenden en ondersteuners zijn hierbij onmisbaar.

Wij zijn daarom zuinig op onze medewerkers en in overleg met hen willen wij zorgen voor goed, modern personeelsbeleid. Natuurlijk zijn er steeds momenten waarop nieuw (inval) personeel gezocht wordt. Daarom zijn we blij met open sollicitaties.

 

Lijkt het u wat om bij ons te werken?

Stuur dan een gemotiveerde open sollicitatie met actuele cv per brief of mail naar de afdeling P&O van SOPOGO.

Via deze pagina kunt u zelf ook ontdekken of er (deeltijd) banen te vergeven zijn waarvan u denkt “dat is wat voor mij!” Het is echter wel zo dat wanneer er geschikte interne kandidaten zijn, deze voorgaan op externe kandidaten.

U wordt interne kandidaat door uzelf beschikbaar te stellen voor invalwerk voor één of meerdere dagen per week. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, neemt u dan contact op met onze afdeling P&O. Bent u reeds opgenomen in ons invalbestand, wilt u, indien u elders een baan heeft gevonden, dat dan melden? Zo blijft ons “bestand” up to date.

Op zoek naar een leuke en leerzame LIO plek:
Kom dan naar één van de scholen van SOPOGO!

Stichting OPOGO als schoolbestuur
Sinds 1 januari 2005 vallen alle openbare basisscholen op het eiland onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). De stichting omvat 12 openbare basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs, zo’n 1600 leerlingen, 160 personeelsleden, een onderwijsbureau met 8 medewerkers en een directeur-bestuurder.

Wat is onze missie?
Onze SOPOGO-scholen bieden alle leerlingen op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en Passend Onderwijs.
Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving.

Wat is onze visie?

Visie op openbaar onderwijs “Wij staan voor toegankelijkheid!”

 • Op onze SOPOGO-scholen is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
 • Op onze SOPOGO-scholen is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
 • Op onze SOPOGO-scholen worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van alle leden.
 • Onze SOPOGO-scholen hebben een open karakter. Zij betrekken de omgeving actief bij haar activiteiten en nemen op hun beurt deel aan de omgeving.

Visie op leren “Kinderen leren het zelf te doen!”

 • Leren is een proces van vallen en opstaan. Onze SOPOGO-scholen bieden kinderen ruimte om te leren, te excelleren, te ontdekken en te onderzoeken.
 • Onze SOPOGO-scholen bieden kinderen de ruimte om verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces.
 • Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende, uitdagende en veilige omgeving.
 • Wij bereiden kinderen voor op een nieuwe manier van leren, leven en werken. Om aan de huidige kennismaatschappij te kunnen blijven deelnemen hebben kinderen 21ste eeuw vaardigheden nodig (zoals: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden).

Visie op leerlingenondersteuning “Elk kind telt!”

 • Onze SOPOGO-scholen werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Binnen de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren vindt intensieve samenwerking plaats binnen de stichting en met alle strategische partners.
 • Er wordt gefocust op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van alle leerlingen in plaats van op tekortkomingen. In ons onderwijs staat het kind als geheel centraal; worden onderwijsbehoeften en leerstijlen gekoppeld aan de leerlijnen, waarbij we dagelijks reflecteren op ons eigen handelen.
 • De mate van ons effectief onderwijskundig handelen heeft direct meetbaar effect op de leerresultaten.
 • Ouders/verzorgers worden bij de (passende) ondersteuning betrokken waardoor er versterking van samenwerking plaatsvindt tussen leerkrachten en ouders.

Visie op kwaliteit “Er uit halen wat er in zit!”

 • We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en realiseren maximale opbrengsten voor elk kind. We dagen onszelf uit tot ambitieuze en haalbare doelstellingen.
 • Door te meten, te analyseren, te evalueren en te reflecteren werken we aan continue verbetering.

Visie op personeel en organisatie “Kernwaarden en kernkwaliteiten benutten.”

 • Het SOPOGO-bestuur is een inspirerende werkgever, die medewerkers ondersteunt en uitdaagt om kansen te benutten en zich verder te ontwikkelen.
 • SOPOGO-medewerkers zijn gemotiveerd, deskundig en bevlogen.
 • SOPOGO-medewerkers werken samen en professionaliseren zich door kennis en ervaringen te delen.

Visie op ICT “Klaar voor de 21ste eeuw.”

 • SOPOGO-leerkrachten en de kinderen van onze SOPOGO-scholen zijn digitaal geletterd. Digitaal geletterden zijn digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk.
 • ICT-mogelijkheden worden maximaal opgenomen in ons curriculum.
 • Onze SOPOGO-scholen hebben toekomstbestendige hardware en software.

Visie op communicatie en PR “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!”

 • Onze SOPOGO-scholen zijn herkenbaar, staan goed aangeschreven en werken voortdurend aan hun reputatie.
 • Het SOPOGO-bestuur brengt haar medewerkers met elkaar in contact en zoekt de verbinding met andere  schoolbesturen en strategische partners (bijv. speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, gezinsbegeleiding en gemeente).
 • De interne en externe communicatie verloopt transparant en direct.
 • Communicatie met oog voor de ander leidt pas tot echte samenwerking.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende leeromgeving met mogelijkheden tot sollicitatie op vacatures.
Wij bieden mogelijkheden tot bredere professionalisering tijdens de stage.
Wij bieden een goed begeleidings- en coaching traject voor startende leerkrachten.
Wij bieden een betaalde LIO-stage volgens de richtlijnen uit de CAO PO.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de personeelsadviseur, Jeanette van Zielst. Zij is bereikbaar op telefoonnr. 0187-49 78 00 of via info@sopogo.nl .

Solliciteren?
Je kunt hiervoor een motivatiebrief met cv sturen naar SOPOGO, Postbus 94, 3255 ZH  Oude-Tonge of via e-mail: info@sopogo.nl.